Privacy beleid

Wabbyfun is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Wabbyfun
Filip Carmans
Hoogveld 40
3740 België
+32 479 75 41 19
info@wabbyfun.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wabbyfun verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt via webshop, e-mail of andere kanalen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Belastinggegevens

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wabbyfun verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een account aan te maken
 • Het verwerken van orders
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, indien u hier toestemming voor gegeven heeft
 • Wabbyfun verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslagen van de verwerkingen

De persoonsgegevens die wij verwerken worden uitgevoerd aan de hand van een aantal grondslagen:

 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de belangen van Wabbyfun of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Rechten van de betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om hier gebruik van te maken kunt u contact met ons opnemen via info@wabbyfun.be of +32 479 75 41 19.

 • Informatie: U heeft recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In deze privacy verklaring hebben wij daarom uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.

 • Inzage: U kunt ten alle tijde inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u beschikken.

 • Correctie of verwijderen: Als u het idee heeft dat wij de verkeerde of verouderde gegevens van u hebben of als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, neem dan contact met ons op.

 • Toestemming intrekken of bezwaar maken: U kunt uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken of hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen. Betreft dit onze nieuwsbrief, dan kunt u zichzelf afmelden.

 • Gegevens overdraagbaarheid: U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen

Wabbyfun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wabbyfun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
via info@wabbyfun.be.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wabbyfun deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wabbyfun blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst verzameld geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wabbyfun.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wabbyfun neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wabbyfun gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Scroll naar boven