Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verkoop en levering B2B

1 Definities

Afnemer:  De wederpartij van Wabbyfun bij enige rechtsverhouding ter zake de koper van Producten;
Producten:  De zaken die door Wabbyfun aan Afnemer worden verkocht en geleverd;
Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
Wabbyfun: zaakvoerder Filip Carmans
Hoogveld 40; 3740 Bilzen; België
Telefoonnummer: +32 486 158906
E-mailadres: info@wabbyfun.be
Btw-identificatienummer: BE0672603245

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Wabbyfun en Afnemer, waaronder tevens alle
aanbiedingen van Wabbyfun aan Afnemer, in welke vorm dan ook tot stand gekomen (mondeling, schriftelijk, of via
elektronische weg).
2.2 Eventuele toepasselijkheid van de door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

3 Totstandkoming

 3.1 Een overeenkomst tussen Wabbyfun en Afnemer komt pas tot stand zodra Wabbyfun aan Afnemer een schriftelijke
bevestiging stuurt waarin de bestelling van Afnemer wordt bevestigd.
3.2 Elke aanbieding van Wabbyfun aan Afnemer is vrijblijvend, en vervalt indien deze niet binnen veertien dagen na verzending
aan Afnemer schriftelijk is aanvaard.
3.3 Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst tussen Wabbyfun en Afnemer zijn slechts van kracht indien deze
aanvullingen/wijzigingen door Wabbyfun schriftelijk zijn bekrachtigd.
3.4 Tot het moment van levering van de (eerste zending van) Producten is Afnemer gerechtigd tot annulering van de bestelling.
Als dan is Afnemer een vergoeding aan Wabbyfun verschuldigd ter grootte van 30 % van de factuurwaarde van de volledige
bestelling.

4 Prijzen

4.1 Alle door Wabbyfun gehanteerde prijzen van Producten luiden in euro’s, exclusief omzetbelasting en overige belastingen en
heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventueel toepasselijke transportkosten, en gelden onder voorbehoud van
fouten en wijzigingen.
4.2 De door Wabbyfun op de website gehanteerde verzendkosten vormt slechts een indicatie van de te verwachten
verzendkosten. Wabbyfun is gerechtigd om de daadwerkelijke verzendkosten in rekening te brengen.

5 Levering

5.1 Een door Wabbyfun overeengekomen leveringstermijn vormt nimmer een fatale termijn. Wabbyfun zal zich inspannen om
die leveringstermijn te benaderen, doch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van latere levering.
5.2 Levering van Producten geschiedt Ex Works (Beverst). De overgang van risico vindt plaats op het moment dat de goederen
ten vervoer zijn aangeboden aan de vervoerder. Wabbyfun wordt door Afnemer gemachtigd om namens Afnemer een vervoers-
en verzekeringsovereenkomst te sluiten, zonder dat de risico-overgang van de Producten daardoor wijzigt.
5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de aflevering van goederen ter plaatse waar Afnemer haar bedrijf
uitoefent.

6 Klacht & retournering

6.1 Afnemer is gehouden de Producten onverwijld na levering te controleren op defecten en schade. Alle klachten van Afnemer
betreffende de Producten dienen binnen 10 dagen na levering van de Producten schriftelijk door Afnemer aan Wabbyfun
kenbaar te zijn gemaakt, voorzien van onderbouwing (fotomateriaal), op straffe van verval van recht van Afnemer.
6.2 Geringe afwijkingen van Producten, welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, dan wel naar algemene
verkeersopvatting toelaatbaar zijn (o.a. kleurafwijkingen), bieden geen grond voor klachten.
6.3 Producten die reeds zijn gebruikt en/of ontdaan zijn van hun oorspronkelijke verpakking en label kunnen niet worden
geretourneerd.  Afnemer is slechts bevoegd om Producten retour te zenden nadat Wabbyfun schriftelijk heeft bevestigd dat zij
bereid is de Producten retour te nemen. Deze bevestiging impliceert geen aanvaarding van de juistheid van de klacht. Pas na
aflevering van de retour gezonden Producten op het adres van Wabbyfun komen deze Producten weer voor rekening en risico
van Wabbyfun. Na retournering zal Wabbyfun de Producten controleren en na deze controle Afnemer berichten omtrent de
gerechtvaardigdheid van de klacht. Afnemer draagt de kosten van retournering van de Producten, tenzij de klacht door
Wabbyfun gegrond wordt bevonden, in welk geval Wabbyfun de redelijke verzendkosten van de Producten aan Afnemer zal
vergoeden.

7 Facturatie & betaling

7.1 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen bij volledige betaling voorafgaand aan levering.
7.2 In geval er sprake is van een overeengekomen betalingstermijn, en blijft betaling binnen die termijn uit, dan is Afnemer
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het moment dat Afnemer in verzuim verkeert is Afnemer een
vertragingsrente verschuldigd van 1% van het onbetaald gelaten bedrag per maand of gedeelte van elke maand dat het verzuim
voortduurt. Tevens is Afnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van 15 % van het onbetaald gelaten bedrag,
met een minimum van EUR 150, alsmede alle gerechtelijke kosten en redelijke advocaatkosten.
7.3 In geval van verzuim van Afnemer is Wabbyfun bevoegd om, naar keuze van Wabbyfun, de nakoming van al haar jegens
Afnemer bestaande verplichtingen terstond op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
7.4 Afnemer is niet bevoegd om enig bedrag dat zij van Wabbyfun te vorderen heeft te verrekenen met hetgeen zij uit hoofde
van enige factuur verschuldigd is. Afnemer is nimmer bevoegd om haar verplichtingen jegens Wabbyfun op te schorten.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Wabbyfun aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van Wabbyfun, totdat Afnemer al hetgeen zij aan
Wabbyfun uit welke hoofde dan ook verschuldigd is aan Wabbyfun heeft voldaan.
8.2 Afnemer is verplicht de geleverde Producten deugdelijk te verzekeren en als goed huisvader te bewaren, onder meer door
de Producten als herkenbare eigendom van Wabbyfun te bewaren.
8.3 Aan Afnemer komt geen retentierecht toe.

9 Aansprakelijkheid & overmacht

9.1 Wabbyfun is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door haar geleverde Producten, tenzij deze schade is
veroorzaakt door opzet en/of grove schuld aan de zijde van Wabbyfun en in welk geval de aansprakelijkheid beperkt wordt tot
de directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, is uitgesloten.
9.2 De aansprakelijkheid van Wabbyfun is voorts beperkt tot de uitkering die aan Wabbyfun naar aanleiding van het betreffende
schadebrengende feit wordt toegekend door haar verzekeraar,  te vermeerderen met het eigen risico van Wabbyfun onder die
dekking. Indien de verzekeraar van Wabbyfun niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door enige verzekering gedekt
wordt, dan is de aansprakelijkheid van Wabbyfun beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende Producten.
9.3 In geval van aansprakelijkheid van Wabbyfun staat het Wabbyfun te allen tijde naar eigen keuze vrij om de geleverde
Producten te vervangen, in welk geval Afnemer gehouden is de vervangende levering te aanvaarden.
9.4 Op alle aanspraken van Afnemer jegens Wabbyfun is een vervaltermijn van twaalf maanden van toepassing.
9.5 Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is niet aan Wabbyfun toerekenbaar in geval van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten de macht van Wabbyfun ligt en welke van dien aard is, dat
nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van wabbyfun kan worden gevergd. In geval van overmacht is Wabbyfun
gerechtigd hetzij de levertijd van Producten voor onbepaalde tijd te verlengen, hetzij de overeenkomst met de Afnemer te
ontbinden zonder tot schadevergoeding aan Afnemer verplicht te zijn.  Duurt de periode van overmacht langer dan 3 maanden,
dan kan Wabbyfun de overeenkomst ontbinden zonder daartoe jegens de Afnemer schadeplichtig te worden.

10 Intellectuele eigendomsrecht

10.1 Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wabbyfun niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te
maken van afbeeldingen, foto’s en ander beeldmateriaal van Wabbyfun en door Wabbyfun verkochte Producten.
10.2 Wabbyfun behoudt alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. Niets
in de overeenkomst of deze Voorwaarden beoogt een overdracht van rechten, tenzij zulks expliciet anders is overeengekomen.

11 Toepasselijke recht & forumkeuze

11.1 Op alle aanbiedingen van Wabbyfun en alle tussen Wabbyfun en Afnemers gesloten overeenkomsten is Belgisch recht
van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
11.2 De bevoegde rechter van de Rechtbank van koophandel Antwerpen afdeling Tongeren, is exclusief bevoegd om kennis te
nemen van geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, enige aanbieding van Wabbyfun alsmede overeenkomsten
tussen Wabbyfun en Afnemers.

Scroll naar boven